Všetky detektory Ajax sú bezdrôtovo prepojené s centrálnym ovládacím panelom Hub / Hub Plus. Ten v pravidelných intervaloch monitoruje ich stav, umožňuje ich konfiguráciu a v prípade poplachu, poruchy či inej mimoriadnej udalosti odovzdáva informácie užívateľovi alebo poplachovému prijímaciemu centre.