Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov

GDPR - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ELEZA s.r.o spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo tiež GDPR).

 

ELEZA s.r.o je správcom osobných údajov, ktoré spracováva najmä za účelom prijatia tých najvyšších a najprísnejších štandardov na poli ochrany a nakladania s osobnými údajmi poskytujeme tieto základné informácie a zaväzujeme sa ich presadzovať v rámci fungovania spoločnosti, vo svojich interných záležitostiach i mimo spoločnosti, a to najmä v styku so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a tretími osobami.

 

kontaktná adresa správcu:

ELEZA s.r.o

Horný Vadičov 131

02345 Horný Vadičov

telefón: +421 907 478 720

e-mail : info@videozvoncek.sk

 

VYHLÁSENIE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV

"My, spoločnosť ELEZA s.r.o , so sídlom Horný Vadičov 131, PSČ 02345, IČO 52801489, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 73647/L, ako správca spravujeme a zároveň spracovávame Vaše osobné údaje."

 

 

ZÁKLADNÁ TERMÍNY - VYSVETLENIE

ZABEZPEČENIE OCHRANY SÚKROMIA (SPRACOVANIE)

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou či už automatizovane ako je ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, organizácia, ukladanie, úpravy či zmeny, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, sprístupňovanie prenosom, šírenie či poskytovanie iným spôsobom, zoraďovanie alebo kombinovanie, blokovanie, mazanie alebo likvidácia. To zahŕňa aj ručné spracovanie osobných údajov v štruktúrovaných zložkách.

 

OSOBNÉ ÚDAJE (ÚDAJE)

sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "subjekt údajov"); identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden, či viac špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

SPRÁVCA ÚDAJOV (SPOLOČNOSŤ)

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo osobitné kritériá jeho určenia.

 

SUBJEKT ÚDAJOV

je akákoľvek fyzická osoba, s ktorej osobnými údajmi sa nakladá.

 

SPRACOVATEĽ ÚDAJOV

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra či akýkoľvek iný orgán spracúvajúci osobné údaje pre správcov údajov (spracovanie údajov prostredníctvom subdodávateľa).

 

 

Z AKÝCH PRINCÍPOV VYCHÁDZAME PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spracovávame v súlade so zákonom a vždy otvorene - transparentne

používame pre konkrétny účel

spracovávame presné osobné údaje a iba v nevyhnutnom rozsahu

obmedzujeme odovzdávanie na nevyhnutne nutné

chránime a zabezpečujeme

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a ku ktorým máme pevný právny titul.

 

ŽIADOSTI, CENOVÉ PONUKY A WEBOVÉ FORMULÁRE

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

E-mail

Bydlisko

NEWSLETTER

E-mail

OBJEDNÁVKY

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

E-mail

Bydlisko

Adresa pre doručenie

Vyššie spomenuté údaje slúži na komunikáciu s Vami, zaslanie cenovej ponuky alebo pre doručenie objednaného tovaru.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME AUTOMATICKY

Pri návšteve webových stránok o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na webové stránky, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, či nastavení Vášho jazyka. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu, či podobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu používateľovi, tj. konkrétnej osobe. K tomuto analytickému vyhodnoteniu využívame Google analytics od spoločnosti Google Inc. Tieto poznatky potom používame na vylepšenie funkčnosti a prehľadnosti našich stránok.

COOKIES

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu (https://www.videozvoncek.sk/gdpr-nariadenie-eu/subory-cookies/) používame tieto cookies:

Ukladáme si dáta potrebné pre prihlásenie

Ukladáme si dáta Vašich volieb - radenie produktov, filtrácia v produktoch, vyplnené formuláre (aby ste nemuseli neskôr formuláre znova vypĺňať)

Ak chcete, môžete si cookies vypnúť v nastaveniach prehliadača a zapnúť funkciu Súkromné prehliadanie. Potom sa údaje nebudú ukladať a niektoré funkcie Vám nebudú pracovať správne.

 

 

PREČO SA ZHROMAŽĎUJÚ A SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE.

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov a pre uvedené účely:

Spracovanie a doručenie objednávky

Vypracovanie cenovej ponuky

Ponuka služieb - Vaše osobné údaje odovzdávame aj tretím stranám (napr. Prepravné spoločnosti)

Zlepšovanie našich služieb

Hodnotenie našich služieb a produktov

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci

 

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom

Doručenie tovaru

Obchodné oznámeniami - v pripade rozosielanie obchodných oznámení (newsletter) využívame sub-spracovateľov. Sub-Spracovateľ je viazané mlčanlivosťou a Vaše údaje nemožno použiť na žiadnym ďalším účely. Je povinný dodržiavať Rovnaké povinnosti, Ako dodržiavame my.

 

AKO DLHO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Po dobu trvania zmluvného vzťahu

Osobné údaje, ku ktorým bol udelený súhlas po dobu 60 mesiacov, alebo do odvolania súhlasu

Osobné údaje pre zasielanie newslettera po dobu 60 mesiacov, alebo do odvolania súhlasu. Pre odvolanie súhlasov môžete využiť odkaz v zaslanom obchodnom oznámení alebo zaslanie na e-mail info@videozvoncek.sk

Počas, ktorú nám ukladá zákon či právne predpisy. (Napr. u daňových dokladov je doba minimálne 10 rokov)

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V našej spoločnosti sú Vaše osobné údaje zabezpečené ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Naše zabezpečenia sú pravidelne aktualizovaná a zdokonaľovaná.

 

VAŠE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo doplniť a upraviť osobné údaje

Právo na prístup k údajom

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na námietku

Právo na vysvetlenie a podanie sťažnosti

Právo na prenesenie údajov

 

PRÁVO DOPLNIŤ A UPRAVIT OSOBNÍ ÚDAJE

V prípade, že sa domnievate, že údaje, ktoré spracúvame, sú chybné alebo neúplné, môžete ich upraviť, resp. doplniť.

 

PRÍSTUP

Na základe Vašej žiadosti Vám zašleme prehľad Vašich osobných údajov a tieto informácie

Na aké účely spracúvame Vaše údaje

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše údaje uložené

Či môžete požadovať opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania alebo vzniesť námietku

Informácie o zdroji osobných údajov

 

VYMAZANIE

Môžete nás požiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (nedotkne sa údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, pre obhajobu našich právnych nárokov), záloh našich systémov a záloh našich dodávateľov technológií.

Máte právo na vymazanie v týchto prípadoch:

Nie sú už potrebné na účely, ku ktorým nám bol udelený súhlas

Odvolal ste svoj súhlas a neexistuje žiadny právny dôvod na ich zachovanie

Osobné údaje sú spracované nezákonne

Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

Ide o osobné údaje osoby mladšie ako 16 rokov

 

VZNESENIE NÁMIETKY

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade existencie konkrétnych dôvodov môžete namietať.

 

OBMEDZENIA SPRACOVANIA

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Rozporujete presnosť Vašich osobných údajov

Spracovávame Vaše osobné údaje protiprávne

Nepotrebujeme osobné údaje pre účely spracovania

Bola vznesená námietka

PRESNOSŤ OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Prenosnosťou osobných údajov je právo subjektu, ktorého podstatou je možnosť za určitých podmienok získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré spoločnosti poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať údaje inej spoločnosti - správcovi.

 

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE OTÁZOK A NEJASNOSTÍ

Ak máte akýkoľvek dotaz alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, tak sa môžete obrátiť na našu spoločnosť na e-mail info@emos.cz alebo môžete kontaktovať príslušný Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018 pre všetky lokality spoločnosti ELEZA s.r.o